برنامه ریزی آموزش دانشگاه پیام نور مرکز خلخال

جهت مشاهده بهتر و کامل برنامه ها با اینترنت explorer باز کنید

برنامه امتحانات میان ترم نيمسال دوم 93-92

جهت جستجو  درس  با کلید (ctr+f)  اقدام نموده حتما به نام استاد توجه نمایید. 

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد  آقای راحمی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق
  بازرگانی  و حقوق تجارت 1 الهیات (
کتاب حقوق بازرگانی نوشته دکتر ثابت سعیدی از صفحه ۱ الی ۱۱۰ و همچنین از
  صفحه ۱۸۷ الی ۲۲۲)

جمعه

12/2/93

8

حقوق تجارت ( کتاب حقوق تجارت نوشته دکتر ربیعا اسکینی از صفحه ۱ الی ۹۶ و همچنین از صفحه ۱۷۹ الی ۲۳۰)

جمعه

12/2/93

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد  خانم سهراب پور

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

ریاضیات پایه 1
  (حسابداری و اقتصاد)

شنبه

27/2/93

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد  آقای محمدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مقدمات تکنولوژی
  آموزشی

چهارشنبه

3/2/93

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد  آقای دکتر کیانی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی رشد2

جمعه

5/2/93

8

روانشناسی جنایی

جمعه

12/2/93

12

روانشناسی تربیتی

جمعه

19/2/93

10


 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد  آقای حضرتقلی زاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

کاربرد کامپیوتر در
  حسابداری

دوشنبه

15/2/93

10

شبکه های کامپیوتری
  1

پنجشنبه

18/2/93

12

شبکه های کامپیوتری2

جمعه

19/2/93

18

فن آوری اطلاعات1

جمعه

5/2/93

18

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:   خانم بابایی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی عمومی1 (فصل1و4و7و8)

پنجشنبه

4/2/93

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:   آقای اسکندری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق مدنی7

شنبه

6/2/93

15

حقوق مدنی8

 

 

 

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:   آقای معصومی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حسابداری صنعتی 3) 3فصل اول
  کتاب
(

سه‌شنبه

2/2/93

30 :12

حسابداری صنعتی 1 (8
  فصل اول کتاب)

سه‌شنبه

2/2/93

00 :11

حسابرسی 1 (6 فصل
  اول کتاب)

سه‌شنبه

9/2/93

30 :8

حسابرسی 2 (6 فصل
  اول کتاب)

سه‌شنبه

9/2/93

30 :9

حسابداری صنعتی 2 (4
  فصل اول کتاب)

سه‌شنبه

16/2/93

30 :8

اصول حسابداری 3 (3
  فصل اول کتاب)

سه‌شنبه

16/2/93

00 :11

حسابداری میانه 1 (6
  فصل اول کتاب)

سه‌شنبه

30/2/93

30 :8

حسابداری میانه 2 (5
  فصل اول کتاب)

سه‌شنبه

30/2/93

00 :11

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:آقای بشارتی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روشتحقیق

دو شنبه

8/2/93

10

سیستم های اطلاعاتی
  مدیریت(رشته مدیریت)

یکشنبه

14/2/93

12

سیستم های اطلاعاتی
  مدیریت(رشته کامپیوتر و فن آوری)

یکشنبه

14/2/93

12

رفتار
  سازمانی(اقتصاد و حسابداری)

شنبه

20/2/93

12

رفتار سازمانی(مدیریتها)

شنبه

20/2/93

10

مبانی سازمان مدیریت
  (ص25الی211)

شنبه

13/2/93

14

تجزیه و تحلیل و
  طراحی سیستم

 

 

 

مبانی مدیریت
  بازرگانی (فصل 2و3و5)

چهارشنبه

3/2/93

10

بهره وری و تجزیه و
  تحلیل آن در سازمان

 

 

 

 

برنامه امتحانات   میان ترم    استاد:   آقای ملکی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

تفکرو زبان
  (فصول1و2و3و4و5و9وفصل 11تا ص138)

سه شنبه

26/1/93

16

تاریخچه و مکاتب (فصل2و3و4و7)

پنجشنبه

4/2/93

15

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:آقای دکتر اکبری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مدیریت اسلامی 1

سه شنبه

26/1/93

14

مدیریت اسلامی2

سه شنبه

26/1/93

15

مدیریت اسلامی
  پیشرفته

سه شنبه

2/2/93

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:خانم  عبدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی بازی

سه شنبه

16/2/93

18

نظریه مشاوره و
  رواندرمانی +1

سه شنبه

16/2/93

17

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد خانم  امانی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی شخصیت

شنبه

30/1/93

12

روانشناسی پویایی
  گروه

یکشنبه

24/1/93

8

روانشناسی یادگیری

یکشنبه

17/1/93

14

روانشناسی هوش و
  سنجش آن

یکشنبه

24/1/93

12

   

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:خانم ایمانیان

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

اصول بهداشت و کمک
  های اولیه(تاص 170)

پنجشنبه

28/1/93

10

آموزش و پرورش
  تطبیقی(تا ص128)

پنج شنبه

28/1/93

9

 

برنامه امتحانات   میان ترم    استاد:  آقای پارسا

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

انقلاب اسلامی (5فصل
  اول)

پنجشنبه

15/12/92

14

اندیشه سیاسی امام
  خمینی(ره)

پنجشنبه

21/1/93

16

فرهنگ و تمدن گروه A

پنجشنبه

11/2/93

18

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:  آقای اسدزاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

صرف2(7درس اول)

شنبه

30/1/93

12:30

نحو کاربردی2(5درس
  اول)

شنبه

13/2/93

8

نحو کاربردی 4(4درس
  اول)

شنبه

13/2/93

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:آقای سروس

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی اجتماعی

فصل 1و2و4و10(تستی)

جمعه

16/12/93

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:آقای خدایاری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

فقه2

دوشنبه

5/12/92

14

فقه6

دوشنبه

19/12/92

8

علوم بلاغی

دوشنبه

19/1/93

14

فقه4

دوشنبه

19/1/93

10

فقه5

دوشنبه

5/12/92

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:آقای قلی پور

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آیین دادرسی
  کیفری2(ص281الی360)

یکشنبه

18/12/92

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:آقای سیروس

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی اجتماعی

جمعه

16/12/93

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:خانم مختاری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

ارزیابی طرح های اقتصادی

دوشنبه

25/1/93

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:خانم سلمانی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مدنی1

سه شنبه

19/1/93

9

حقوق اداری1

چهارشنبه

20/1/93

12

حقوق تجارت2 الهیات

سه شنبه

19/1/93

10

حقوق کار الهیات

چهارشنبه

20/1/93

9

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:خانم شهابی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مدیریت آموزشی

پنجشنبه

21/1/93

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:  آقای عبدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانسنجی(سنجش
  واندازه گیری فصل 8الی آخر روانسنجی فصل5 الی آخر)

دوشنبه

1/2/93

9

روشهای تغییر اصلاح
  رفتار(5فصل اول)

یکشنبه

31/1/93

8

آمار توصیفی(از اول
  کتاب تا اول اندازه های پراکندگی)

یکشنبه

7/2/93

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:خانم مظفری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

انگیزش و هیجان

یکشنبه

7/2/92

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:خانم  نیکخواه

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

ریاضی عمومی2

پنچشنبه

11/2/92

10

 

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:  خانم رسول زاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق تجارت 2

دوشنبه

25/1/93

14

حقوق تجارت3

دوشنبه

25/1/93

16

حقوق تجارت4

یکشنبه

24/1/93

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:خانم جعفرخانی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آمار و احتمالات

سه شنبه

26/1/93

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:خانم کریم پور

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

فیزیولو ژی عمومی
  اعصاب و غدد

چهارشنبه

20/1/93

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:خانم ملکی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

ریاضیات پایه 2 نوبت
  اول(انتگرالها)

چهارشنبه

20/1/93

10

ریاضیات پایه 2 نوبت
  دوم (فصل 3و4و5)

یکشنبه

21/2/93

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:  خانم عابدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

توسعه اقتصادی  وبرنامه ریزی

پنجشنبه

28/1/93

10

پول و ارز و
  بانکداری

پنجشنبه

11/2/93

8

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:  آقای بابایی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

فیزیک عمومی 

پنجشنبه

4/2/93

11

فیزیک پایه 1

پنجشنبه

4/2/93

11

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:   آقای نوروزی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حسابداری پیشرفته1

جمعه

19/2/93

8

حسابداری پیشرفته2

جمعه

12/2/93

10

  

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:   خانم قلی زاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

متون مطبوعاتی2

پنجشنبه

21/1/93

10

ترجمه پیشرفته 1

پنجشنبه

21/1/93

12.30

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:   خانم پناهی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مقدمات برنامه ریزی
  آموزش

شنبه

30/1/93

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:   خانم اعلایی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

اصول روشتحقیق1

دوشنبه

25/1/93

11

زبان عمومی

شنبه

6/2/93

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:   آقای باستانی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آئین دادرسی مدنی 3

چهارشنبه

20/1/93

8

آئین دادرسی مدنی 1

چهارشنبه

20/1/93

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:   آقای ربیعی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

گرافیک  کامپیوتری1و گرافیک کامپیوتری

سه شنبه

26/1/93

10

مهندسی نرم افزار1

پنجشنبه

28/1/93

16

طراحی شی گرا

سه شنبه

26/1/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد: خانم باقری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی از دیدگاه
  دانشمندان  (علم النفس)

شنبه

30/1/93

14

روانشناسی اعتیاد

یکشنبه

31/1/93

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد: آقای صادقی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

نمونه های شعر ساده(
  تستی و تشریحی صفحه1 الی 86)

دوشنبه

1/2/93

14

خواندن متون  مطبوعاتی (تستی و کنفرانس ص1الی102)

دوشنبه

1/2/93

16

نمونه های نثر ساده(
  تستی صفحه1 الی 88)

دوشنبه

8/2/93

16

ترجمه متون اقتصادی
  ( تستی و صفحه1 الی 150)

دوشنبه

8/2/93

18

نگارش پیشرفته( تستی
  و تشریحی از کل پاور پوینت ارائه شده در کلاس)

دوشنبه

15/2/93

16

آزمون سازی (آخرین
  مهلت تحویل پروژه)

یکشنبه

21/2/93

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:خانم رحیمی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

تحقیق در عملیات

شنبه

30/1/93

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:خانم رحمانزاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

اختلالات یادگیری

دوشنبه

8/2/93

8

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:خانم شعبانی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

بهداشت روانی (فصول1و2و4و5و14)

دوشنبه

1/2/93

8

ارزشیابی شخصیت
  (فصول 1و2و4و5و7)

دوشنبه

8/2/93

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:آقای محمدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آسیب روانی 1

جمعه

5/2/93

14

رشد1

جمعه

12/2/93

12.30

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:آقای کشاورزپور

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مبانی مدیریت دولتی1

یکشنبه

24/1/93

17

سازمانهای محلی و
  شهرداریها

دوشنبه

8/2/93

17

مبانی مدیریت دولتی2

دوشنبه

8/2/93

18

سیر اندیشه سیاسی و
  تحول نهاد های اداری

یکشنبه

31/1/93

18

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:خانم فرهودی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

ریاضی
  عمومی2(بخش1و2) +ریاضی عمومی3(فصل1)

دوشنبه

1/2/93

10

نظریه گراف

دوشنبه

1/2/93

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:خانم ربیعی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آشنایی با فعالیتهای
  تربیتی و اجتماعی

چهارشنبه

27/1/93

16

مدیریت اسلامی

چهارشنبه

10/2/93

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:خانم غفاری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روشها و فنون تدریس

سه شنبه

26/1/93

14

برنامه ریزی آموزش
  فنی و حرفه ای

سه شنبه

16/2/93

8

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:آقای اسدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

زبان عمومی رشته
  حقوق(درس 1الی5)

یکشنبه

24/1/93

16

زبان عمومی بقیه
  رشته ها که با استاد اسدی کلاس دارند(درس 1الی5)

پنجشنبه

28/1/93

16

کلیات زبان شناسی
  1(5درس اول)

پنجشنبه

28/1/93

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:آقای بدلی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مدارهای الکترونیکی

جمعه

19/2/93

10

مدارهای الکتریکی1

جمعه

19/2/93

8

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:آقای جمالی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مبانی و اصول
  راهنمایی مشاوره

سه شنبه

9/2/93

9

روانشناسی آموزش
  خواندن

سه شنبه

9/2/93

9

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:  آقای یحیی زاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی عمومی2
  (فصول10و11و12و13)

دوشنبه

12/12/92

16

آسیب
  روانی2(فصول2و3و6و7)

شنبه

13/2/93

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:آقای دکتر عزیزی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آیین زندگی

چهارشنبه

21/12/92

13

جمعیت و تنظیم
  خانواده

سه شنبه

2/2/93

12

 

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:آقای جلیلی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مبانی روشتحقیق(5فصل
  اول)

سه شنبه

16/2/93

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:آقای فتح اله زاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

پژوهش عملیاتی رشته
  اقتصاد(3فصل اول)

سه شنبه

26/1/93

10

پژوهش عملیاتی رشته حسابداری

چهار شنبه

27/1/93

10

مدیریت تولید(50صفحه
  اول)

چهارشنبه

27/1/93

12

                       

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:   آقای صحبتی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

گفت و شنود 1و2

چهارشنبه

3/2/93

8

خواندن و درک
  مفاهیم2

چهارشنبه

10/2/93

16

زبان تخصصی اقتصاد و
  مدیریت (5فصل اول)

پنج شنبه

4/2/93

8

متون حقوقی 1 (تا
  اول فصل24)

چهارشنبه

27/1/93

10

متون حقوقی 2

چهارشنبه

3/2/93

14

زبان تخصصی 3
  الهیات(5فصل اول)

پنج شنبه

4/2/93

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد  آقای نجفی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق بین الملل
  عمومی1

چهارشنبه

3/2/93

8

حقوق اساسی2

چهارشنبه

27/2/93

10

حقوق سازمانهای بین
  الملل

چهارشنبه

3/2/93

16

حقوق بین الملل
  عمومی2

چهارشنبه

3/2/93

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد  آقای حکیمی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

فلسفه آموزش و
  پرورش4فصل اول

چهارشنبه

3/2/93

16

اصول و مبانی آموزش
  و پرورش(4فصل اول)

چهارشنبه

24/2/93

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد  آقای اصغری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

اصول ح 3(تا جاییکه
  تدریس می شود)

پنجشنبه

25/2/93

16

حسابداری
  صنعتی (تا جاییکه تدریس می شود)

پنجشنبه

18/2/93

18

زبان تخصصی 1 (کل
  کتاب شفاهی)

جمعه

19/2/93

12

زبان تخصصی 2 (کل
  کتاب شفاهی)

جمعه

19/2/93

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد  آقای جعفری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

ریاضیات پایه 1

شنبه

13/2/93

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد  آقای فلاح

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حسابداری
  مالیاتی(8فصل اول)

شنبه

6/2/93

8

حسابداری دولتی رشته
  حسابداری و مدیریت (6فصل اول)

چهارشنبه

10/2/93

12

مدیریت مالی1(6فصل
  اول)

پنجشنبه

4/2/93

10

حسابرسی(6فصل اول)

پنج شنبه

4/2/93

12

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:   خانم خانعلی پور

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مدیریت استراتژیک

شنبه

23/1/93

10

تجارت  بین الملل

شنبه

30/1/93

10

بازاریابی بین الملل

شنبه

30/1/93

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:  آقای حیدری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

زبان تخصصی مشاوره
  (5درس اول)

شنبه

17/12/92

12:30

زبان تخصصی پیش
  دبستانی

شنبه

30/1/93

8

متون زبان تخصصی 2
  روانشناسی

شنبه

30/1/93

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:  خانم آفتابی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روابط  کار

پنجشنبه

28/1/93

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:   دکتر نجفی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

فناوری آموزشی
  (فصول1و4و6)

یکشنبه

7/2/93

10

روشتحقیق در علوم
  تربیتی(فصول1و2و4)

دوشنبه

8/2/93

10

مدیریت کلاس (1و3و4)

چهارشنبه

10/2/93

10

آمار
  استنباطی(فصول2و4و6)

یکشنبه

14/2/93

10

زبان تخصصی برنامه
  ریزی درسی( درس 1و3و5)

دوشنبه

15/2/93

8

  

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:  خانم مهدوی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روش تدریس زبان
  انگلیسی (6درس اول)

شنبه

30/1/93

14:15

بررسی آثار ترجمه
  شده اسلامی1(5درس اول)

چهارشنبه

27/1/93

14:15

روش تحقیق2(از
  درس10الی12)

جمعه

12/2/93

14:15

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:  خانم   قلیزاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مبانی جبر+جبر1

شنبه

30/1/93

16

  

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:  خانم آفتابی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق اداری (تستی)

پنجشنبه

4/2/93

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:  آقای   منتخبی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

ترجمه شفاهی 1و2و3

پنجشنبه

18/2/93

14

بیان شفاهی داستان
  1و2

پنجشنبه

18/2/93

16

تحویل پروژه ترجمه
  انفرادی1و2

پنجشنبه

18/2/93

18

تحویل پروژه نوار و
  فیلم

پنجشنبه

18/2/93

18

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:  خانم رحمانزاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

اختلالات یادگیری

دوشنبه

8/2/93

9

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:  آقای محمدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

متون زبان تخصصی
  علوم تربیتی و روانشناسی (درس 1و3از هر دومنبع 
  درس5 ازمنبع  دوم)

یکشنبه

21/2/93

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:  آقای   قلی پور

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آیین دادرسی کیفری2

شنبه

6/2/93

10

حقوق تطبیقی

دوشنبه

8/2/93

10

حقوق جزای اختصاصی3

شنبه

13/2/93

10

 

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:  آقای   دکتر نوروزی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

نگارش فارسی

شنبه

6/2/93

12

فارسی عمومی

شنبه

20/2/93

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:  آقای   حسامی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آیین دادرسی کیفری1

دوشنبه

1/2/93

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:  خانم قاسمی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

تحقیق در عملیات(فصل
  3و4)

یکشنبه

7/2/93

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:  خانم کرمی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

تنظیم بودجه

سه شنبه

26/1/93

14

مدیریت مالی2

دوشنبه

8/2/93

16

مدیریت مالی1

سه شنبه

9/2/93

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:  خانم نصیری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روانشناسی عمومی

سه شنبه

26/1/93

10

مفاهیم روش تدریس
  ریاضیات

سه شنبه

9/2/93

14

مفاهیم روش تدریس
  علوم تجربی

سه شنبه

2/2/93

15

 

برنامه امتحانات  میان ترم    استاد:   آقای قاسمی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

اقتصاد کلان

شنبه

30/1/93

9

مالیه عمومی

شنبه

30/1/93

10

مالیه بین الملل

شنبه

30/1/93

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد:خانم  فرجی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

تجارت الکترونیک1

دوشنبه

8/2/93

10

تجارت
  الکترونیک2(2درس اول)

سه شنبه

9/2/93

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد: آقای رضازاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مباحث جاری در
  حسابداری(کل کتاب)

سه شنبه

2/2/93

8

تنظیم بودجه(کل
  کتاب)

یکشنبه

7/2/93

8

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد: آقای صبوری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آشنایی با دفاع
  مقدس(درس 1تا 10 تستی و فصل 11و جزوه تشریحی)

سه شنبه

2/2/93

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم استاد: آقای موسوی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق مدنی 2(تستی و
  تشریحی کل کتاب)

سه شنبه

2/2/93

17

حقوق اداری 2(تستی
  کل کتاب)

سه شنبه

2/2/93

17.30

 

 

لینک صفحه