برنامه ریزی آموزش دانشگاه پیام نور مرکز خلخال

جهت مشاهده بهتر و کامل برنامه ها با اینترنت explorer باز کنید

برنامه امتحانات میان ترم نيمسال دوم 93-92

جهت جستجو  درس  با کلید (ctr+f)  اقدام نموده حتما به نام استاد توجه نمایید.

کلیه امتحانات میانترم در تاریخ 2/3/92 تمام شده است

لینک صفحه