تماس با همکاران

شماره تلفن و آدرس الکترونیکی  (E_mail ) مسئولین دانشگاهپیام نور مرکز خلخال

نام واحد

نام مسئول

شماره تلفن مستقیم

آدرس الکترونیکی  (E_mail )

ریاست

دکتر راشد صفوی

4254900فکس

r.safavi@yahoo.com

معاونت و مسئول آموزش

آقای صادقی

4254102

S.modir9@gmail.com

کارشناسان آموزش

آقایان بابایی و امیری

4252214

-

امورمالی

آقای فتاحی

4250922

Pnu4334@yahoo.com

حراست

آقای یزدانی

4251071

Ali_pnu2020@yahoo.com

امور اداری

آقای همتی

4254909

Edari.khalkhal@gmail.com

برنامه ریزی

آقای  رضاپور

4254908

---

رایانه

آقای رزاق پور

4253770

Pnu.khalkhal@gmail.com

امتحانات

آقای محمودی

4254048

Adibnet56@yahoo.com

کانون بسیج اساتید

آقای بشارتی

4252215

-

تلفنخانه

آقای سعیدی

2-4254901

--

دفتر ریاست

آقای قدیری

4252990

--

              آدرس وبلاگ دانشگاه پیام نور مرکز خلخال:pnukh.persianblog.ir  

             آدرس پورتال دانشگاه پیام نور :    www.pnu.ac.ir

            آدرس سیستم گلستان :    reg.pnu.ac.ir

/ 0 نظر / 191 بازدید