برنامه امتحانات میانترم پیام نور مرکز خلخال نیمسال اول 97-96

جهت مشاهده از کلید (ctrl+f) استفاده نمایید ،حتما به نام استاد توجه فرمایید.
 
دروس که امتحان میانترم آن توسط استاد
مربوطه به برنامه ریزی اعلام می شود در این قسمت اعلام می شود در صورتی که امتحان  میانترمی توسط استاد به برنامه ریزی اعلام نشود و امتحان آن برگزار شود  مسئولیت آن  برعهده دانشجو می باشد.

برنامه امتحانات  میان ترم آقای انام پور

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

اصول فقه1

چهارشنبه

29/9/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم شباهنگ

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

زبان تخصصی3

پنجشنبه

30/9/96

12

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم هادی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق مدنی1(بخش دوم)

پنجشنبه

30/9/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم رسولزاده

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق تجارت1

پنجشنبه

30/9/96

12

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای سهرابی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق مدنی7

دوشنبه

27/9/96

14

حقوق جزای اختصاصی1

دوشنبه

27/9/96

16

پزشکی قانونی

سه شنبه

28/9/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم محمدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

روشهای تغییر اصلاح و رفتار(4فصل)

دوشنبه

27/9/96

16

مدیریت عمومی(5فصل)

دوشنبه

27/9/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای کشاورزپور

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مدیریت شهرداریها

دوشنبه

27/9/96

15

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای اسدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

انقلاب اسلامی

سه شنبه

28/9/96

10

سیر اندیشه های سیاسی

سه شنبه

28/9/96

10

آشنایی با قانون اساسی

سه شنبه

28/9/96

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم کرمی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

مدیریت مالی1(دانشجویانی که امتحان نداده اند)

دوشنبه

27/9/96

10

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم گرشاسبی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

تحقیق در عملیات مدیریت بازرگانی

چهارشنبه

29/9/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای کاظمی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آمار کاربردی 2 مدیریت(4فصل)

پنجشنبه

30/9/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای دکتر نظیری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

ریاضیات گسسته(فصل3و4)

سه شنبه

28/9/96

12

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم شباهنگ

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

نمونه های شعر انگلیسی(4بخش)

پنجشنبه

23/9/96

13

متون روانشناسی2(5درس)

یک شنبه

26/9/96

12

متون روانشناسی1(6درس)

پنجشنبه

30/9/96

11

زبان تخصصی1(5درس)

پنجشنبه

30/9/96

12

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای صبوری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

دفاع مقدس

سه شنبه

28/9/96

14.30

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم محمدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حرکات ورزشی

شنبه

25/9/96

15

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای نباتی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق بین الملل خصوصی1

سه شنبه

21/9/96

16

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای اسکندری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق مدنی8

چهارشنبه

26/9/96

14

حقوق مدنی4

شنبه

25/9/96

1615

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم هادی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

حقوق ثبت(ازص80تا190)

یکشنبه

26/9/96

14

حقوق محیط زیست(100ص اول)

یکشنبه

26/9/96

15

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای غمگین

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

ساختمان داده ها

یکشنبه

26/9/96

10

نظریه زبانها وماشین

شنبه

25/9/96

10

پایگاه داده

رشنبه

25/9/96

10

برنامه سازی رایانه

یکشنبه

26/9/96

10

معماری کامپیوتر

یکشنبه

26/9/96

10

کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی و روانشناسی

مراجعه به استاد

کلیه آزمایشگاهها وکارگاه

مراجعه به استاد

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم غفاری

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

آموزش و پرورش پیش دبستانی

سه شنبه

21/9/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم آقای محمدی

نام درس

روز

تاریخ

ساعت

احساس و ادراک (5فصل)

سه شنبه

21/9/96

14

 

برنامه امتحانات  میان ترم خانم مظفری

نام درس

روز

/ 0 نظر / 1008 بازدید